گەنگەشا ناما ماستەرێ یاقوتابیا خاندنا بلند(غريبه) ماموستا ل پشکا دارستان
July 15, 2017, 3:19 p.m.

گەنگەشا ناما ماستەرێ یاقوتابیا خاندنا بلند(غريبه) ماموستا ل پشکا دارستان