گەنگەشا ناما ماستەرێ یاقوتابیا خاندنا بلند(غريبه) ماموستا ل پشکا دارستان
يوليو 15, 2017, 3:19 م

گەنگەشا ناما ماستەرێ یاقوتابیا خاندنا بلند(غريبه) ماموستا ل پشکا دارستان