قوناغا دووێ

کورس

جیاكاری و تەواوكاری پێشكەوتوو

يونت : 8
المحاضر : Faraj Mostafa Omer
ئه ندازه وسيسته مين به لكه يي

يونت : 6
)ماتلاب)جێبەجێ كرنێت كومپیوتەری

يونت : 6
به روه رده وده روونزانى

يونت : 4
المحاضر : Dr. Hussain Ibrahim Muhammad
جەبری هیلی

يونت : 6
هاوكێشەی جیاكاری ئاسایی

يونت : 6
ئامار و ئەگەرەكان

يونت : 6