ورك شوپه ك هاته ئه نجامدان ژلايئ ماموستايين كوليژا په رستارى بو قوتابين كوليژا په رستارى قوناغا چارئ ده رباره ى بابه تئ چه وانيا نڤيسانا ڤه كولينين زانستى
Nov. 3, 2023, 11:50 p.m.

لريكه فتى 29/10/2023 ورك شوپه ك هاته ئه نجامدان ژلايئ ماموستايين كوليژا په رستارى بو قوتابين كوليژا په رستارى قوناغا چارئ ده ربارهى بابه تئ چه وانيا ده ست ڤه ئينانا ژيده رين زانستى و لگه لستايل نڤيسانا وان يا زانستي ( المرجع).