خولا راهينانا ماموستايين كوليژا په رستارى بو په رستارين نه خوشخانا ئازادى، هه وارهاتنئ، ئافره تان و زاروك بونئ و هيفيى يا زاروكان
July 7, 2022, 11:01 a.m.

خولا راهێنانا ماموستايێن كوليژا په رستارى بو په رستارێن نه خوشخانا ئازادى، هه وارهاتنێ، ئافره تان و زاروكبوونێ و هيفيى يا زاروكان.

مه به ست ژ فێ خولێ بو په ره پێدانا به رنامێ خاندنێ ل كوليژا په رستارى ب تايبه ت ل بوارێ پراكتيسى. ئه ف په رستاره هاتنه مه شقدان ژ بو مه به ستا راهێنانا قوتابين كوليژێ ل ده مێ مه شقا هافينێ. ئه ف پروژه ب سپونسه ريا ريكخراوا ئايسپو و زانكويا سان رافايل يا ايتالى يه. پروژه ل 16/7/2022 دئ كه فيته بوارێ جێبه جێ كرنێ و قوتابى دێ ل بن ده ستێ په رستارێن نه خوشخانه يێن ئاماژه پێكرى هێنه مه شق دان و ل ژێر سه رپه رشتى و جافديريا ماموستايێن كوليژێ.