سێیەمین کونفرانسا ناڤ نەتەوەیی لدوور هێژایی یا (کوالیتی) پەروەردە ل عیراقێ
March 30, 2021, 11:53 a.m.

سێیەمین کونفرانسا ناڤ نەتەوەیی لدوور هێژایی یا (کوالیتی) پەروەردە ل عیراقێ ل زانکویا سلێمانی دناڤبەرا 19 و 20 هەیڤا پێنج سالا 2021 دهێتە گێران. ئەجێندایا کونفرانسێ هاتیە هاڤپێچ کرن

سێیەمین کونفرانسا ناڤ نەتەوەیی لدوور هێژایی یا (کوالیتی) پەروەردە ل عیراقێ

سێیەمین کونفرانسا ناڤ نەتەوەیی لدوور هێژایی یا (کوالیتی) پەروەردە ل عیراقێ

سێیەمین کونفرانسا ناڤ نەتەوەیی لدوور هێژایی یا (کوالیتی) پەروەردە ل عیراقێ

سێیەمین کونفرانسا ناڤ نەتەوەیی لدوور هێژایی یا (کوالیتی) پەروەردە ل عیراقێ