گەنگەشا ناما ماستە رێ یاقوتابێ خاندنا بلند ماستەرێ جهاد یوسف حسن
Nov. 4, 2019, 11:32 a.m.

ل ێكەفتی 17-10-2019 گەنگەشا ناما ماستە رێ یاقوتابێ خاندنا بلند ماستەرێ (جهاد یوسف حسن) هاتە ئەنجامدان و پلا هەرە باش (امتياز) پی هاتە دان