قوناغا دووێ

کورس

Semester One

Animal behavior


يبسبب :
Animal Genetic


يبسبب :
Biochemistry


يبسبب :
Feed and feeding


يبسبب :
Forage crop and pasture


يبسبب :
P. of Microbiology


يبسبب :

Semester Two

Animal hygiene


يبسبب :
Animal production machinery


يبسبب :
Dairy science and technology


يبسبب :
Fish nutrition


يبسبب :
Fish production


يبسبب :
Molecular genetic


يبسبب :