قوناغا چوارێ

کورس

Semester One

Beef cattle production


يبسبب :
Economic of animal production


يبسبب :
Endocrinology


يبسبب :
Poultry Breeding


يبسبب :
Poultry Nutrition


يبسبب :
Seminar


يبسبب :
Sheep and goat production


يبسبب :

Semester Two

Agriculture extension


يبسبب :
Animal product marketing


يبسبب :
Animals biotechnology


يبسبب :
Dairy Cattle Production


يبسبب :
Meat technology


يبسبب :
Poultry Product Technology


يبسبب :
Seminar


يبسبب :