پشكداريكرنا قوتابيين قوناغا چارى ين پشكا به رهـه مى گيانه وه رى دپيشانگه ها داهـينانى بؤ زانكويين پاريزگه هـا دهـوكى 2017،
July 14, 2017, 2:46 a.m.
روژا دووى ژ پشكداريكرنا قوتابيين قوناغا چارى ين پشكا به رهـه مى گيانه وه رى دپيشانگه ها داهـينانى بؤ زانكويين پاريزگه هـا دهـوكى 2017، 

ده ست خوشيى لقوتابيين به شداربوى ( مه تين مصطفئ ، بيار عمر ، ديمن محمد سعيد، رانيا رشيد) كو شيان ب باشترين شيواز نوينه راتيا قوتابيين قوناغا چارئ بكه ن