گەشتا زانستی یا قوتابیێن قوناغا سیێ پشکا دارستان
July 15, 2017, 1:51 p.m.

گەشتا زانستی یا قوتابیێن قوناغا سیێ پشکا دارستان ل دور بابەتێ مفا و دروستکرنا پارکا دگەل زیانێن خراپکرنا دارستانان