سه ره دانا پشکا گه شتیاری بو گوندین بادئ و سندورئ
يوليو 24, 2017, 12:32 ص

 ره دانا پشکا گه شتیاری بو گوندین بادئ و سندورئ کو تیدا با به تئ silviculture هاته شلوفه كرن بو قوتابيا ژلایئ ماموستا گیلان باپیر و ب ئاماده بونا لژنا سه رپه رشت