ستافێ ئەکادیمی

                    سعدي صالح محمد
سعدي صالح محمد ستافێ فێرکنێ
ماموستا
كوربەلەزانی و شانەزانی
 • ٢٠٠٠ دکتورا لە کورپەلەزانی ، زانکو بەغداد، ئیراق
  ١٩٨٥ ماستر لە شانەزانی، زانکو بەغداد، ئیراق
  ١٩٨٢ بکالوریوس لە ژیانزانی، زانکو بەغداد، ئیراق

 • كوربەلەزانی و شانەزانی

 •   750 4061143
    saadi.mohammed@uod.ac

 • داونلود