ستافێ کارى
Nov. 17, 2016, 5:20 p.m.

                    حمید صبري عيسی
حمید صبري عيسی رێڤەبەر 07504114174
دلشاد احمد اسماعیل تەکنیکی
دلشاد احمد اسماعیل تەکنیکی 07507486434 Full Profile
نیبار حاجی حسین بێژەر
نیبار حاجی حسین بێژەر 07508491313 Full Profile
روندک فاضل عادل بێژەر
روندک فاضل عادل بێژەر Full Profile
زیرک عبید محمد
زیرک عبید محمد 07504280815 Full Profile
علی اڤدل عمر تەکنیکی
علی اڤدل عمر تەکنیکی Full Profile