فریق العمل
نوفمبر 17, 2016, 5:20 م

                    حمید صبري عيسی
حمید صبري عيسی مدیر الاذاعة 07504114174
دلشاد احمد اسماعیل تەکنیکی
دلشاد احمد اسماعیل تەکنیکی 07507486434 Full Profile
نیبار حاجی حسین مقدم برنامج
نیبار حاجی حسین مقدم برنامج 07508491313 Full Profile
روندک فاضل عادل مقدم برنامج
روندک فاضل عادل مقدم برنامج Full Profile
زیرک عبید محمد
زیرک عبید محمد 07504280815 Full Profile
علی افدل عمر تەکنیکی
علی افدل عمر تەکنیکی Full Profile