ژڤانێن گرنگ
June 13, 2021, 3:09 p.m.

● دۆماهیك ژڤان ژبۆ وەرگرتنا پوختەی ( 1/11/2016)

● دۆماهیك ژڤانێ‌ ئاگەهیا رازەمەندیێ‌ ( 6/11/2016)

● دۆماهیك ژڤانێ‌ وەرگرتنا ڤەكولینان ( 1/2/2017)

● ئاگەهیا رازەمەندیا وەرگرتنا ڤەكولینێ‌ ( 1/3/2017)