ستافێ ئەکادیمی

                    احمد صدقی هاشم
احمد صدقی هاشم بشکا بيرگاری
هاریگارئ فه کوله ر
بيركاری
 • 2017 BSc in Mathematics, university Akre-Duhok

 • Calulus

 •   07507907197
    ahmad.hashim@uod.ac

 • لا توجد سيرة ذاتية