قوناغا جارێ

کورس

الحبلیات و التشریح المقارن

يونت : 6
Immunology and Pathogenic bacteriology

يونت : 6
المحاضر : Ahmed Jumaa Ahmed
Measurment and Evaluation

يونت : 4
المحاضر : Amer younis othman
Parasitology

يونت : 6
Plant Physiology

يونت : 6
Research project

يونت : 4
Teaching Application&Viewing

يونت : 6

Semester One

Endocrinology 1

يونت : 2

Semester Two

Virology II (Optional)

يونت : 2