وورك شوبه ك لزير ناف ونيشان:linguistics programming ( NLP) 28.05.2021
May 29, 2021, 12:21 p.m.

 

ل زير جافديريا راكريا كوليزا ده رمانسازى / زانكويا دهوك وورك شوبه ك هاته ئه نجامدان  بريكا ئه ن ئه نترنيتى بو ماوى ئيك روش ل

   ل زير ناف و نيشان"Neuro-Linguistics  Programming(NLP)"

 ئه وا كو هاتيه كريدان ز لايى:

 

college of Pharmacy 

  • Dr. Hussein  Mohammed  Rashid:
  • Department of Pharmacology, College of Pharmacy, University of Duhok, KRG, Iraq