چاڤبيكه فتن دكه ل كه نالى دهوك ل سه ر بابه تى ئاتافئن گه نمى و جاره سه ريا وان
Feb. 3, 2019, 10:41 a.m.

چاڤبيكه فتن دكه ل كه نالى دهوك tv ل سه ر بابه تى ئاتافئن گه نمى و جاره سه ريا وان دگه ل ماموستايين كوليژا مه 
١- دكتور رائد عبدالجبار
٢- ماموستا فيروز رمضان 
٣- سيدا مسعود حسين
ل بشكا باراستنا رووه كى ..
و ل روژا دوو شه مبيى ريكه فتى 7-1-2019