خولا هاڤينى پشكا به رهـه مێ گيانه وه رى
July 19, 2018, 4:37 p.m.

خولا هاڤينى پشكا به رهـه مێ گيانه وه رى وانا پراكتيكى لسه ر هـه لسانگاندنا گيانه ورا ب ريكا BCS ب سه ر په رشتيا د.خليل عبدالقادر