گەنگەشا پروپوزەلێ قوتابیا خاندنا بلند ماستەر (مریم احمد حسین)
April 30, 2018, 8:06 p.m.

پشکا پاراستنا رووەکی گەنگەشا پروپوزەلێ قوتابیا خاندنا بلند ماستەر (مریم احمد حسین) ل پشکا ناڤبری