گه نگه شه كرنا پروپوزه لى قوتابيا ماسته رى ( ڤيان جميل )
July 19, 2018, 4:49 p.m.

ئه ڤرو پينچ شه مبيى ريكه فتى 5-7-2018 گه نگه شه كرنا پروپوزه لى قوتابيا ماسته رى ( ڤيان جميل ) هاته ئه نجام دا ل هولا سمينارا ل پشكا پاراستنا رووه كى