گه شتنا زانستى يا پشكا به رهـه مێ گيانه وه رى
July 19, 2018, 5:59 p.m.

گه شتنا زانستى يا پشكا به رهـه مێ گيانه وه رى ل روژا دوو شه مبى ل ريكه فتى ٩/٧/٢٠١٨ بو پروژى خودانكرنا ماسيين سلمون ل گه ليى شيرانة ب ئاماده بونا ماموستا ريدير خليل و ماموستا طاهر مصطفى
سوباسيه كا تايبه ت بو صدقى هاريكى خودانى پروژه ى بو هاريكاريكرنا وان يا بى سنور دكه ل قوتابين مه