گه شتا قوتابيين پشكا پاراستنا رووه كى
July 19, 2018, 5:05 p.m.

گه شتا قوتابيين پشكا پاراستنا رووه كى بوو ده ڤه را باجلور و سندورى ژبو كومكرنا سامپلين ميش و مورا بسه رپه رشتيا م.جيهان و م.پيمان و م.شرين