گه شتا زانستی یا پشکا گه شتیاری و توریزما ژینگه هی بو پروژئ بابلو یئ گه شتیاری
Aug. 7, 2018, 4:46 p.m.

گه شتا زانستی یا پشکا گه شتیاری و توریزما ژینگه هی بو پروژئ بابلو یئ گه شتیاری و رئفه به ریا هئزا دهوک یا پاراستنا ژینگه هئ ل زاویته ب سه رپه رشتیا م. رمضان حمزه و م. غریبه