خولا هاڤينى پشكا به رهـه مێ گيانه وه رى
July 19, 2018, 5:54 p.m.

خولا هاڤينى پشكا به رهـه مێ گيانه وه رى ل روژا ئيك شه مبى ل ريكه فتى ٨/٧/٢٠١٨
وانا پراكتيكى لسه ر هنده ك كاريين روژانه د هينه ئه نجامدان د پروژين به رهه مى گيانه وه رى دا

ب سه ر به رشتيا ماموستا كاوه يونس ميرخان