ساخكرنا بيره وه ريا كاره ساتا هەلەبچه
July 15, 2017, 2:22 p.m.

وه ك سالانه ساخكرنا بيره وه ريا كاره ساتا #هەلەبچه و ده ربرين ژ خه مو نه خوشيا ڤئ روژ كو چجار نه هێت ژبیرکرن و بویە خالەکا رەش بناف چاڤێت دوژمنی ڤە ئه ڤرو ريكه فتي 16/3/2017 راوه ستيانه ك و خاندنا فاتحه كێ لسه رگورێن وان شه هيدێن ڤئ روژێ و ريزگرتنه ك بێ سنور بو لاشێ وان يێ بيروز راگرێ كوليژێ #كمال_نعمان_دوسكي و ستافێ ماموستايا و فه رمانبه رێت كوليژي هاته ساخكرن