خولا هاڤينى پشكا به رهـه مێ گيانه وه رى
July 3, 2018, 9:16 p.m.

خولا هاڤينى پشكا به رهـه مێ گيانه وه رى وانا پراكتيكيا هه لهێنه ر و جاوانيا ژێگرتنا هێكا بو هه لهێنه رێ، بسه رپه رشتيا م. سيف الدين زنگنه.