خولا هافينێ پشکا گه شتیاری و تیوریزما ژینگه هێ سه ره دانا ویسگه ها که ش و هه وای کر
Aug. 7, 2018, 6:30 p.m.

خولا هافينێ پشکا گه شتیاری و تیوریزما ژینگه هێ سه ره دانا ویسگه ها که ش و هه وای کر ل کولیژا چاندنێ

ب سه ر په رشتیا د. نه به ز و م. غریبه