قوناغا چوارێ

کورس

Semester One

Agricultural Extension


يبسبب :
Dry land & farming
کودێ کورسی : ACC416
يونت : 1
Fiber Crops
کودێ کورسی : ACC412
يونت : 3
المحاضر : Guhdar Salih Hussein
Irrigation and Water Management


يبسبب :
Plant Breeding


يبسبب :
Plant Tissue Culture


يبسبب :

Semester Two

Field Crops Breeding and Improvement


يبسبب :
Field Crops Insects
کودێ کورسی : ACC425
يونت : 3
Range Management
کودێ کورسی : ACC424
يونت : 3
Seed Technology
کودێ کورسی : ACC421
يونت : 3
المحاضر : Ahmed Salih Khalaf
Seminar


يبسبب :
Weed & Weeds Control
کودێ کورسی : ACC426
يونت : 3
المحاضر : Guhdar Salih Hussein