گه شتا زانستی یا قوتابێت قوناغا سیێ پشکا گه شیاری و توریزما ژینگه هی بو گه رمافا
Jan. 15, 2019, 12:02 p.m.

گه شتا زانستی یا قوتابێت قوناغا سیێ پشکا گه شیاری و توریزما ژینگه هی بو گه رمافا و سه دا دهوکئ و شلوفه کرنا وانا(water resources management) ب سه رپه رشتیا د.نبز و م. غریبه