گه شتا زانستى يا قوتابيێن قوناغا سێى ل پشكا به به رهـه مێ گيانه وه رى
April 30, 2018, 8:11 p.m.

گه شتا زانستى
يا قوتابيێن قوناغا سێى ل پشكا به به رهـه مێ
گيانه وه رى وانا
( Poultry Production)
بو پروژه هاجسنێ يێ خودانكرنا به له وه را ، بسه رپه رشتيا ماموستا بابه تى م. سيف الدين زنگنه .