وانا پراكتيكى
Nov. 12, 2018, 6:40 p.m.

ئه ڤرو ل وانا پراكتيكى يا Pesticide قوتابين قوناغا سيى ل پشكا پاراستنا رووه كى..
بابه ت Calibration ( تعيير ) ..
ماموستايين بابه تى : م.دلشاد و م.علي و م.رزگار