وانا پراكتيكى يا قوتابيێن قوناغا چارێ ل پشكا به به رهـه مێ گيانه وه رى
April 30, 2018, 8:13 p.m.

وانا پراكتيكى يا قوتابيێن قوناغا چارێ ل پشكا به به رهـه مێ گيانه وه رى ( Hatching and Hatchary management)
رابوينه ب ئه نجامدانه پروژه كى زانستى لسه ر هـه لهـينه رى بو ديتنا گوهـرينين روژانه چيدبن دناف هـيك دا، بسه رپه رشتيا ماموستا بابه تى م. سيف الدين زنگنه و م. كوردمان محمد.