سه ره دانا قوتابيت قوناغا چارێ پشكا پاراستنا رووه كي بو باخچه يێن كوليژێ
March 9, 2021, 11:10 a.m.

سه ره دانا قوتابيت قوناغا چارێ پشكا پاراستنا رووه كي بو باخچه يێن كوليژێ ب مە رەما دیتنا نەخوشیێن رووەکی ب سەرپەرشتیا پ . د. وزیر علی حسن