سمینارا زانستى یا بەرێز د.ڤهیل جلادت طه ل پشکا بەرهەمێ گیانەوەرى هاتە پێشکێشکرن
Aug. 7, 2018, 4:33 p.m.

سمینارا زانستى یا بەرێز د.ڤهیل جلادت طه ل پشکا بەرهەمێ گیانەوەرى هاتە پێشکێشکرن ل سەر بابەتێ

effect of supplemental tannin (chestnut )at feeding on rumen metabolism