سمينارةك هاتة بيشكةش كرن زلايي دكتور شيخموس (Dr. Shekhmous H. Hussen) لبشكا بةر هةمي كيانةوةرى
July 3, 2018, 3:01 p.m.

سمينارةك هاتة بيشكةش كرن زلايي دكتور شيخموس (Dr. Shekhmous H. Hussen)  لبشكا بةر هةمي كيانةوةرى لسةر بابةتي Duhok equation