سمينارةك هاتة بيشكةش كرن زلايي دكتور ابراهيم بكر اسود ل بشكا بةر هةمي كيانةوةرى
July 3, 2018, 3:03 p.m.

سمينارةك هاتة بيشكةش كرن زلايي دكتور ابراهيم بكر اسود ل بشكا بةر هةمي كيانةوةرى ریکەفتی 15/5/2018 لسةر بابةتي 

Fatty acid composition of L-Dorse muscle of intact and castrated kids induced by zeranol implantation