دوهي رێکەفتی 12/3/2017 ل سه ر شاشا Waar tv هيژا دكتور #يوسف سه روكێ پشکا بیستانکاری ل کوليژا مه كوليژا چاندنێ
July 15, 2017, 2:25 p.m.

دوهي رێکەفتی 12/3/2017 ل سه ر شاشا Waar tv هيژا دكتور #يوسف سه روكێ پشکا بیستانکاری ل کوليژا مه كوليژا چاندنێ مێڤان بو ل بەرنامێ رەنگین ژیانە ل دوور تەوەرێ چاندن ل وه رزى بهارێ دێ جەوا بیت و کا ج مفا هەنە