بهه لكه فتنا بيره وه ريێت ئادار و نەوروزێ و بلند کرنا ئالایێ کوردستانێ ل کەرکوکا دلێ کوردستانێ
July 15, 2017, 2:10 p.m.

ئاهنگه ك هات ساخكرن بو قوتابیێن کولیژا مە بهه لكه فتنا بيره وه ريێت ئادار و نەوروزێ و بلند کرنا ئالایێ کوردستانێ ل کەرکوکا دلێ کوردستانێ هەرێ بەرز و بلند بیت ئالایێ مە