بابه تى پراكتيكى
Feb. 27, 2019, 11:41 a.m.
ئه ڤروو دووشه مبيى رێكه فتى 18-2-2018
بابه تى پراكتيكى Principles of horticulture
قوتابيێن قوناغا دوويێ پشكا پاراستنا رووه كى

ماموستايێ بابه تى : م.عبدي ابراهيم و ب ئاماده بونا دكتور شوكت و م.حسين