ئامار
Nov. 26, 2023, 10:33 a.m.

:  بوچوون 

بوچوونا ڤی بە شی ديتنا باشترين رێک و ئاميرێن دگە ل پێشکە فتنێ و سە ردە ميی ڤە دچن د بوارێن جودا يێن ژيانێ دا ، و ژ ڤێ خالێ بە شێ مە کاردکە ت ب ڕيا  ئارمانجێن خو بو خورت کرن و پالپشتيا پروسێسا زانستی د بسپوريا جڤاکێ زانستی دا ، ژبە ر باوەريا وان ب پيويستيا دابين کرنا کادری ئاماری دا کو خزمە تا ڤێ پروسيسێ بکە ت د گشت بواران دا تا کو

بگە هيتە رادێ زە نگينيا جڤاکە کێ خودان زانست و تێگە هشتن 

پە يام : 

ئە ڤ بە شە کاردکە ت ژ بو بە شداری کرنە کا ئە کتيڤ د بلند کرنا ئاستی هە رێمێ دا و گە هاندنا وی بو ئاستێ وەلاتێن پێشکە فتی ب ڕيا بە رهە ڤکرن و دەرچوونا کادرە کێ خودان شيان و نموونە د بوارێ ئاماری دا بو خزمە تا جڤاکی . 

زيدە باری کارکرنا وان بو بدەست ڤە ئينانا گرنتيا دڵنيا جوری يا زانستی و خاندنێ ب ڕيا پێشکێشکرنا خزمە تێن زانستی يێن نموونە يی و پێکری ب جێبە جێکرنا بهايە کێ زانستی بو قوتابيێن بە شی و کادرێن وان .