ئابوورى
March 26, 2022, 9:10 p.m.

 


بە شێ ئابوری             
بە شی ئابوری ل زانکويا دهوک هاتە نوی کرن لسالا خاندنێ 1995- 1996 وقوتابی لن هاتنە  وەرگرتن د هە مان سال دا، کو ئە ڤ بە شە يیگرێدای بو ب کوليژا ئادابێ ڤە ، و ل دەستپێکا سالا خاندنێ 1996-1997 کوليژا کارگێری و ئابوری هاتە دامە زراندن ، بە شێ ئابوری بە شی  ئيکێ بو د کوليژی دا ، وەک ناوکە کی بو ژ بو نێڤە کرنا بە شین دی يێن زانستی . و دگە ل گوهرينێن کارگێری يێن کو وزارەتا خاندنا بلند و ڤە کولينێن زانستی پشتيوانە پێ کری  ل هە رێما کوردستانا عراقی د سالا خاندنی دا 2010-2011 کوليژا کارگێری و ئابوری هاتە پشتيوانە کرن بو فاکولتێا ياسا و کارگیری بە لی ب ناڤە کێ نوێ س / سکولا کارگێری و ئابوری و بە شێ ئابوری ما ئێک ژ بە شێن سکولێ             . 
ئە ڤ بە شە هە ر ژ دەست پیکا دروست کرنا وی ب وەرگرتنا قوتابيێن حە زا ب دەست ڤە ئينان بکە لوريوسێ هە ی و دڤێن خاندنا خو ب تە مام کە ن ب خاندنا ماستە ری ، ژ بو دروست کرنا بنە مايە کی زانستی و ئە کاديمی يی بە رفرهە د بە شی دا ، و ل دەست پێکا دامە زراندنا وی هژمارەکا کێم ژ قوتابيان وەرگرت بو خاندنا ماستە رێ ، دگە ل زێدە بونا کادری زانستی و ئە کاديمی د بە شی دا ژ هە لگرێن ماستە رێ و دکتورايێ و ناسناڤێن زانستی يێن جورە وجور ، دەرگە هێن نوی هاتنە ڤە کرن ل هە مبە ر قوتابيێن خاندنا بلند و بتايبە تی ماستە ر ، و ل سالا 2008-2009 بە شی خاندنا بلن بو دکتورايی هاتە ڤە کرن د بوارێ زانستێن ئابوری دا ، و ل سالا خاندنی 2007 -2008 خاندنا دبلومی هات بوو ڤە کرن لی هاتە لادان پشتی دەرچوونا قوتابيێن دەسپێکێ هاتينە وەرگرتن. 


ڤە ديتنا بە شی            :
  خوديکا ڤە ديتنا بە شی دهێتە ديتن د هێنانا باشترين رێک و ئاميرێن گونجای د گە ل پێشکە فتن و نيڤە کرنا سە ردە م د بوارێ ئابوری دا د گە ل رێزگرتنا ناسناما کە سايە تی يا نشتمانی – بنە رەت بو جڤاکێ کوردستانێ. . ب ڕيا ئارمانجێن خو ئە ڤ بە شە هە ولا خورت کرن و پالپشتيا پروسێسا زانستی و پراتيکی ب دەت د بوارێن ئابوری يێن جودا دا ب ئە گە ری گرنگيا دابين کرنا کادرێن ئابوری خزمە تا جڤاکی بکە ن ، ئانکو ببيتە دەسپێکە ک بو بو شی ئابوری ژ بو بدەست ڤە ئينانا سە ربە خويا خو وەک کوليژە ، ب مە رەما جێبە جێکرنا ئارمانجێن خو              

         .
 پە ياما بە شی            :
بە شی ئابوری پە ياما خو يا زانستی يا هە ی کارد کە ت بو جێبە جێکرنا وی ب ڕيا بە رهە ڤکرنا بە رودواهاتنا پيشتگە لی دهێنە نياسين ب هشياربوونا زانستی و زانستە کی يارمە تيا وان دەت بو جێبە جێکرنا پێدڤيێن دەزگە هێن جڤاکی ب شيانێن مروڤی يێن پێدڤی و گرێدای ب بسپوريا بە شی ئابوری ڤە ، و ب ڤێ چە ندێ کار دکە ت بو پە يدا کرنا دەرفە تا خاندنێ بو گشت روڵێن جڤاکی و پێدانا وان ببنە مايین زانستە کی ل ديڤ رێنمايێن ئە کاديمی ، و ب دەست ڤە ئينان و گونجينا پێدڤيێن بازاری کاری ، ديسان پالپشتی ژ بو داهێنانێ و بە لاڤکرنا کارێ کومە لی و گە شە پێدانا هێزێن زانستی بو تاکە کە سێن جڤاکی و دەزگە هین وی و بە ردە وامی و ديڤچوونا زانستی و ڤە کولينێن زانستی و بە کارهاتنا زانستی ب شيوەکی کو کاکلکا ياسا خاندنا بلند و ڤە کولينێن زانستی ل کوردستانێ بهێتە دان


بە شێ ئابورێ کاردکە ت ب مە رەما ڤان ئارمانجێن ل خواری ديار کری 

1.   بە رهە ڤکرنا قوتابی دا کو باوەرناما بە کە لوريوس ب دەست خوڤە بينيت د بوارێ زانستێن ئابوری دا ،ب مە رەما ئامادە کرنا ڤە کولە را و بسپورێن ئابوری يێن خودان شيان پشکداربن د وان کارێن دەزگه هێن هە .ردوو کە رتان (تايبە ت - گشتی ) دخازن   

2.  بە رهە ڤکرن و ئامادە کرنا کادرێن ئابوری يێن تايبە تمە ند ژ هە لگرێن باوەرناما ماستە ری و دکتورايی      

3.  پێشکێشکرنا ئاموژگاريا و شيرە تێن ئابوری بو دەزگە هان و هە لسە نگاندنا وان ، و دانانا (دراسات الجدوی ) يا ئابوری بو پروژێن ئابوری يێن پێشنيار کری بهێنە دانان.

4.    پێشکێشکرن و بە رهە ڤکرنا ڤە کولينێن زانستی د بوارێن جودا جودا دا و بتايبە تی يین گرێدانە کا ئيکسە رهە ی د ئاڤاکرنی و گە شە پێدانا ئابەری و مروڤايە تی هە ی ل هە رێما کوردستانێ.         

5.  بە رهە ڤکرنا کادری ئابوری يی خودان شيان د جياوازی کرنی دا دناڤبە را قوتابخانێن هزری يین جودا يێن کو هزرڤانێن ئابوری بە شدار تێدا             . 

6.  ئاوات بە رف بە رفرەهێ د خاندنێن هێندايە تی و چونايە تی دا ب ڕيا ديتنا خاندنا کە رتێن ئابوری يین پراتيک و چونايە تی ضمنی تايبە تمە نديین ئابوری يێن جورە جور د پاشە روژێ دا            . 

7.  دانانا کونگرا و وورک شوپا و پە يوەندی دگە ل رێکخراوين جڤاکی و سڤيل و دە زگە هێن راگە هاندنێ ژ بو بە لاڤکرنا هشياريا ئابوری د ناڤ جڤاکی دا ب مە رەما پشکداری کرنی د کێم کرنا ئاريشێن ئابوری و کارتێکرنێن لسە ر دهێنە کرن             .