خولا رەوشه نبیری ٨٧ رینمایین معنوی بو ئە فسە رین ریڤەبەریێن هێزێن نافخویى - سەنتەرێ پاریزگەها دهوکێ
Sept. 6, 2017, 6:49 p.m.

خولا رەوشه نبیری ٨٧ رینمایین معنوی بو ئە فسە رین ریڤەبەریێن هێزێن نافخویى - سەنتەرێ پاریزگەها دهوکێ ژیرناڤىێ -بلی بو سه ربخویا کوردستانى-