ستافێ ئەکادیمی

                    دلمان قطاس طاهر
دلمان قطاس طاهر None
ماموستا
زمان /موَرفوَلوَجى