الکادر

الكادر

د.خليل مصطفى عثمان مدير
د.خليل مصطفى عثمان مدير Full Profile
سمیر صدیق عبدالله الادارة
سمیر صدیق عبدالله الادارة Full Profile
دلیر جمال حسین
دلیر جمال حسین Full Profile
محمد نافع صدیق IT
محمد نافع صدیق IT Full Profile
ولات اکرم نوری Accountant
ولات اکرم نوری Accountant Full Profile
ریبر لزگین حسین الصيانة
ریبر لزگین حسین الصيانة Full Profile
نازى تیادورس ایشه ادارة
نازى تیادورس ایشه ادارة Full Profile
گه لوان خالد احمد
گه لوان خالد احمد Full Profile
عمر کجل علی
عمر کجل علی Full Profile
فیصل مصلح کامل
فیصل مصلح کامل Full Profile
زید غیاث الدین عبدالله IT
زید غیاث الدین عبدالله IT Full Profile
اسامه حازم محمد الصيانة
اسامه حازم محمد الصيانة Full Profile
ایاد طارق سلیمان الصيانة
ایاد طارق سلیمان الصيانة Full Profile
اکرم اسماعیل ابراهیم الصيانة
اکرم اسماعیل ابراهیم الصيانة Full Profile
عدی عبدالله احمد الصيانة
عدی عبدالله احمد الصيانة Full Profile
کارکر رشید اسماعیل الصيانة
کارکر رشید اسماعیل الصيانة Full Profile
علی فلاح علی
علی فلاح علی Full Profile
اشتی حجی حسن
اشتی حجی حسن Full Profile
شفان حسین حسن IT
شفان حسین حسن IT Full Profile
هوار هاشم ابراهیم ادارة
هوار هاشم ابراهیم ادارة Full Profile
دلشاد احمد اسماعیل الاعلام
دلشاد احمد اسماعیل الاعلام Full Profile
هوزان صالح سعدون الاعلام
هوزان صالح سعدون الاعلام Full Profile
جیا صبری عبید
جیا صبری عبید Full Profile
هوار کامل عثمان
هوار کامل عثمان Full Profile
هینکا محمد صالح
هینکا محمد صالح Full Profile
سمیره ایشو یوخنا
سمیره ایشو یوخنا Full Profile
ئاماد خلیل ابراهیم الاستعلامات
ئاماد خلیل ابراهیم الاستعلامات Full Profile
افراز اسماعیل موسى الاستعلامات
افراز اسماعیل موسى الاستعلامات Full Profile
عمر محمد احمد الاستعلامات
عمر محمد احمد الاستعلامات Full Profile
هرمان جبار حجی الاستعلامات
هرمان جبار حجی الاستعلامات Full Profile
هفال یزدین علی الاستعلامات
هفال یزدین علی الاستعلامات Full Profile
عمادالدین توفیق محمد الاستعلامات
عمادالدین توفیق محمد الاستعلامات Full Profile
جانگیر محمد مصطفى
جانگیر محمد مصطفى Full Profile
خلیل ابراهیم رشید
خلیل ابراهیم رشید Full Profile
شمس الدین فخری سعید
شمس الدین فخری سعید Full Profile
شیرزاد سعید صالح
شیرزاد سعید صالح Full Profile
شفان حکمت صالح
شفان حکمت صالح Full Profile