قوناغا دووێ

کورس

Semester One

Forest Soil


يبسبب :
Geology


يبسبب :
Principle of Microbiology


يبسبب :
Principles of Genetics


يبسبب :
Principles of Silviculture


يبسبب :
Regression Analysis


يبسبب :

Semester Two

Forest Ecology


يبسبب :
Forest Entomology


يبسبب :
Forest Pathology


يبسبب :
Plant Taxonomy


يبسبب :
Principles of Surveying


يبسبب :
Recreation and Ecotourism


يبسبب :