أغسطس 8, 2016, 9:31 م

كومەكا ماموستا و دكتوریت ددانا یت كولیژا مه پشكدار بوون ل كورسیت راستكرنا ددانا  كو پیك دهیت ژ چەندین مودیولان و بو ماوئ ئیك سال دی بەردەوام بیت