ساخکرنا رۆژا ئالای
Dec. 17, 2023, 8:50 p.m.

رۆژا ئالایێ کوردستان ل راگرێ کولێژا زمانان و هاریکارێ ڕاگری و ماموستا و فەرمانبەر و قوتابیێن کولیژێ پیروز بیت